Kalenteri

marraskuu 2020
ma ti ke to pe la su
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Toinen kotimainen kieli, OPS2016 2017-06-01T10:45:25+03:00

LUKION KURSSIT JA OPPIAINEET – OPS2016 >>

RUOTSI, A-oppimäärä

PAKOLLISET KURSSIT

Ruotsinkielinen maailmani (RUA1)
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita ruotsin kielen opiskelulle ja etsitään autenttisia ruotsinkielisiä kielenkäyttöympäristöjä sekä keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin, kiinnostuksen kohteisiin ja kielenkäyttötarpeisiin.

Ihminen verkostoissa (RUA2)
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen pohjoismaisessa kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä (RUA3)
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiirinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat sekä luova toiminta.

Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RUA4)
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta ruotsin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

Tiede ja tulevaisuus (RUA5)
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

Opiskelu, työ ja toimeentulo (RUA6)
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa ruotsin kielellä myös muualla kuin Suomessa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Kestävä elämäntapa (RUA7)
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmista ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Viesti ja vaikuta puhuen (RUA8)
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RUA9=RUB18 Ruotsin kielen tukikurssi
Kurssi on tarkoitettu 1. vuoden opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea ruotsin opiskelussa. Kurssilla kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita ja erilaisia kielenkäyttötilanteita. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan uskoa omaan kielitaitoon ja motivoida tuleviin kieliopintoihin

RUA10= RUB19 Ruotsin kielen keskustelukurssi
Kurssi on yhteinen A- ja B-ruotsin lukijoille. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti suullista viestintää. Kurssin päätavoitteena on rohkaista opiskelijoita käyttämään ruotsia mm. arkipäivän kielenkäyttötilanteissa ja ilmaisemaan omia mielipiteitään. Osa opetuksesta voidaan järjestää tutustumiskäyntien, vierailujen tai kulttuuritapahtumien muodossa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

RUA110=RUB110 Täydennyskurssi motivoituneille abiturienteille
Kurssi on tarkoitettu motivoituneille, ruotsin kielen ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaville oppilaille. Kurssi on yhteinen A – ja B-ruotsia lukeville. Kurssilla laajennetaan ennen kaikkea sanavarastoa erilaisten vaativampien tekstien avulla. Opettaja tarjoaa kurssia opiskelijoille, jotka haluavat menestyä erityisen hyvin yo-kirjoituksissa. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

RUA12=RUB111 Fatta pennan- tartu kynään
Kurssi on sekä A- että B-ruotsia opiskeleville abiturienteille tarkoitettu portfoliokurssi. Kurssin aikana luetaan paljon erilaisia tekstejä ja opiskellaan kirjallista viestintää prosessikirjoittamisen keinoin. Oppilaat oppivat analysoimaan ja korjaamaan omia tekstejään. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

RUOTSI, B1-oppimäärä

Pakolliset kurssit

Minun ruotsini (RUB11)
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB12)
Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Kulttuuri ja mediat (RUB13)
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

Monenlaiset elinympäristömme (RUB14)
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB15)
Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

Viesti ja vaikuta puhuen (RUB16)
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Kestävä elämätapa (RUB17)
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

RUA9=RUB18 Ruotsin kielen tukikurssi
Kurssi on tarkoitettu 1. vuoden opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea ruotsin opiskelussa. Kurssilla kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita ja erilaisia kielenkäyttötilanteita. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan uskoa omaan kielitaitoon ja motivoida tuleviin kieliopintoihin.

RUA10= RUB19 Ruotsin kielen keskustelukurssi
Kurssi on yhteinen A- ja B-ruotsin lukijoille. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti suullista viestintää. Kurssin päätavoitteena on rohkaista opiskelijoita käyttämään ruotsia mm. arkipäivän kielenkäyttötilanteissa ja ilmaisemaan omia mielipiteitään. Osa opetuksesta voidaan järjestää tutustumiskäyntien, vierailujen tai kulttuuritapahtumien muodossa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

RUA110=RUB110 Täydennyskurssi motivoituneille abiturienteille
Kurssi on tarkoitettu motivoituneille, ruotsin kielen ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaville oppilaille. Kurssi on yhteinen A – ja B-ruotsia lukeville. Kurssilla laajennetaan ennen kaikkea sanavarastoa erilaisten vaativampien tekstien avulla. Opettaja tarjoaa kurssia opiskelijoille, jotka haluavat menestyä erityisen hyvin yo-kirjoituksissa. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

RUA12=RUB111 Fatta pennan- tartu kynään
Kurssi on sekä A- että B-ruotsia opiskeleville abiturienteille tarkoitettu portfoliokurssi. Kurssin aikana luetaan paljon erilaisia tekstejä ja opiskellaan kirjallista viestintää prosessikirjoittamisen keinoin. Oppilaat oppivat analysoimaan ja korjaamaan omia tekstejään. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

RUOTSI, B3-oppimäärä

”Opiskelijalle, joka on vapautettu lukiolain 13 §:n perusteella toisen kotimaisen kielen opiskelusta, voidaan järjestää toisen kotimaisen kielen opetusta lukiossa alkavan B-oppimäärän mukaisesti.” (Valtioneuvoston asetus 942/2014, 9 §)

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Tutustutaan toisiimme ja ruotsinkieliseen kulttuuriympäristöön (RUB31)
Kurssilla hahmotetaan ruotsin kielen suhdetta opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja. Tutustutaan ruotsinkieliseen kulttuuriympäristöön Suomessa ja Pohjoismaissa.

Matkalla Pohjoismaissa (RUB32)
Kurssilla harjoitellaan vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun sekä asioimiseen liittyviä vuorovaikutustaitoja ja kartoitetaan pohjoismaista kulttuuri- ja yleistietoutta. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

Elämän tärkeitä asioita (RUB33)
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

Monenlaista elämää (RUB34)
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Tutustutaan erilaisiin elämäntilanteisiin Pohjoismaissa. Harjoitellaan viestintää erilaisissa ruotsinkielisissä kohtaamistilanteissa Suomessa, Pohjoismaissa ja muuallakin, missä se on mahdollista.

Hyvinvointi ja huolenpito (RUB35)
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Kulttuuri ja mediat (RUB36)
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin sekä medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB37)
Kurssilla harjoitellaan opiskelu- ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Selvitetään, minkälaista kielitaitoa mahdollisissa jatko-opinnoissa tarvitaan. Tutustutaan työpaikkoihin ja kesätyömahdollisuuksiin, joissa voi käyttää ruotsin kielen taitoa. Aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opintoihin ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

Yhteinen maapallomme (RUB38)
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.