Kalenteri

marraskuu 2020
ma ti ke to pe la su
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Kuvataide, OPS2016 2017-06-01T10:57:34+03:00

KUVATAIDE

PAKOLLISET KURSSIT

Kuvat ja kulttuurit (KU1)

Kuvat ja kulttuuri on kuvataiteen peruskurssi, jossa tutustutaan taiteen ja visuaalisen kulttuurin maailmaa työskennellen erilaisia ilmaisuvälineitä käyttäen ja tarkastellen eri aikakausien ja eri tyylilajien kuvakulttuureita sekä tulkitaan kuvaa. 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältöjä, ilmiöitä, prosesseja ja toimintatapoja
 • käyttää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoja kuvailmaisussaan ja tekee omakohtaisia ratkaisuja
 • tarkastelee omia ja muiden kuvakulttuureja sekä taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä
 • tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
 • tarkastelee erilaisia kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista kuvatulkinnan menetelmiä käyttäen
 • ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa.

Keskeiset sisällöt

 • omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa ympäristöissä
 • erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista
 • kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot
 • kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot
 • taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt

Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2)

Muotoilut, rakennetut ja luonnon ympäristöt on sovelletun taiteen peruskurssi, jossa esinesuunnittelu, design, ympäristösuunnittelu ja rakennustaide ovat työskentelyn, tarkastelun ja tulkinnan kohteina.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii ympäristön kuvakulttuurien yhteyksiä omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvailmaisun taitojaan syventäen
 • tarkastelee rakennettuja ja luonnon ympäristöjä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta
 • käyttää arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen sisältöjä, prosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana
 • osallistuu ja vaikuttaa erilaisiin ympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • tarkastelee luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä
 • ymmärtää taiteen merkityksen erilaisissa ympäristöissä ja niiden suunnittelussa sekä ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Keskeiset sisällöt

 • ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut, mediaympäristöt ja virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana
 • ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot
 • ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot
 • luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Osallisena mediassa (KU3)

Osallisena mediassa on kurssi jossa tarkastellaan ja tulkitaan mediakulttuurin sisältöjä ja visuaalista ilmettä, tuotteistamista, mainonta sekä  työskennellään kuvallisen viestinnän keinoja ja välineitä käyttäen.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamistaan syventäen
 • tarkastelee mediakulttuureja kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta
 • käyttää median sisältöjä, ilmiöitä, suunnitteluprosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana
 • osallistuu ja vaikuttaa mediaympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • tarkastelee mediakulttuurien henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä
 • ymmärtää visuaalisuuden merkityksen mediaviestinnässä, mediaympäristöissä ja mediaesityksissä sekä niiden suunnittelussa ja tuottamisessa.

Keskeiset sisällöt

 • mediakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • median sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt kuvallisen tuottamisen lähtökohtana
 • median käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot
 • mediaesitysten tulkinnan keinot
 • median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset

Taiteen monet maailmat (KU4)

Taiteen monet maailmat kurssilla tutustutaan ja tutkitaan taiteen historiaa, sisältöjä ja ilmiöitä sekä kuvallisesti, että kirjallisesti työskennellen ja tutustuen paikalliseen näyttelytarjontaan. Kurssin ohjelmaan kuuluu myös museovierailuja paikallisiin taidemuseoihin. 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omiin kuviin, ympäristöön ja kulttuuriperintöön ilmiökeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen
 • tarkastelee eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta
 • soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä
 • tarkastelee kuvataiteen merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle soveltamalla kuvatulkinnan menetelmiä
 • tutkii omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • ymmärtää taiteen merkityksen rakennetuissa ja luonnon ympäristöissä, omissa kuvissa sekä vaikuttamisessa ja osallistumisessa.

Keskeiset sisällöt

 • taiteen maailmat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettu kuvataide
 • kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot
 • kuvalliset, sanalliset ja muut taiteen tulkinnan keinot
 • taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Piirustus I (KU5)
KU5, Piirustus I on kurssi, jolla piirretään harjoittaen silmän ja käden yhteistyötä sekä luovan kuvittelun taitoa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tekee havaintoja ja tutkii piirtämällä todellisuutta, sekä harjoittaa mielikuvitusta.
 • kokeilee erilaisia piirtimiä ja piirtämisen keinoja.
 • tutustuu eriaikoina, eri kulttuureissa ja eri yhteyksissä esiintyviin piirtämisen visuaalisiin keinoihin ja sisältöihin.
 • oppii sanallistamaan ilmaisuaan ja kertomaan kuvallisista pyrkimyksistään
 • oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa työskentelyään

Keskeiset sisällöt

 • piirtäminen kuvan tekemisen perustyökaluna
 • piirtämisen pitkä historia ja piirtäminen aikamme taiteen ilmaisuvälineenä
 • oman ilmaisun kehittäminen; viiva, muoto, valööri
 • näyttelyvierailut

Piirustus II sekatekniikat (KU6)
KU6, Piirustus II on kurssi, jolla syvennetään piirtämisen taitoa ja ilmaisua sekä etsitään uusia piirtämisen muotoja ja tekniikoita. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu ja laajentaa piirtämisen tekniikkoja ja ilmaisua
 • tutkii ja osallistuu kuvataiteen ja visuaalisenkulttuurin todellisuuteen uusia piirtämisen ilmaisutapoja käyttäen
 • keskittyy omaan kuvalliseen ilmaisuun peilaten sitä ajankohtaisiin nykytaiteessa esiintyviin ilmiöihin
 • oppii sanallistamaan ilmaisuaan ja kertomaan kuvallisista pyrkimyksistään

Keskeiset sisällöt

 • perinteisten piirustustekniikoiden syventäminen
 • digitaalinen piirtäminen ja kokeelliset tekniikat
 • kollaasi- ja sekatekniikat
 • nykytaide ja piirtämisen keinot
 • näyttelyvierailut

Maalaus I, väri ja sommittelu (KU7)
KU7, Maalaus I on kurssi, jolla keskitytään väri- ja sommitteluopin perusteisiin ja maalataan erilaisia maalausmateriaaleja käyttäen. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu väri- ja sommitteluopin perusteisiin ja maalausmateriaaleihin
 • oppii suunnittelemaan, luonnostelemaan ja kehittelemään maalauksen aihetta ja sisältöä
 • harjaantuu maalausprosessissa
 • tutustuu maalaustaiteen historiaan ja nykyisyyteen
 • oppii keskustelemaan taiteesta ja ymmärtää erilaisia kulttuurillisia viestejä
 • oppii arvioimaan omaa työskentelyään

Keskeiset sisällöt

 • maalausmateriaalit ja tekniikat kuten vesi- peite- guassi- ja akryylivärit
 • työprosessin merkitys; ideasta, aiheen kehittelyyn ja lopputulokseen
 • oman ilmaisun kehittyminen
 • kuvista keskusteleminen ja omien kuvien sanallistaminen
 • näyttelyvierailut

Maalaus II, taito ja ilmaisu (KU8)
KU8, Maalaus II on kurssi, jolla kehitetään ja syvennetään omaa ilmaisua ja maalaamisentaitoa sekä opitaan ja oivalletaan maalausprosessi luovana tutkimusprosessina. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää ja syventää maalausteknisiä taitojaan ja omaa ilmaisuaan
 • tarkastelee maalaustaiteen nykytaiteen ilmiöitä ja ilmaisutapoja sekä sen kulttuurillisia ja yhteiskunnallisia perusteita
 • keksii, oivaltaa ja oppii taiteellisessa työprosessissa
 • oppii keskustelemaa kuvista ja analysoimaan omia sekä muiden teoksia ja perustelemaan valintojaan

Keskeiset sisällöt

 • maalaus maailman hahmottamisen ja tutkimisen välineenä
 • maalausprosessi tutkimusmenetelmänä
 • taiteesta puhuminen ja kuvista keskustelu
 • omien kuvallisten ajatusten ilmaiseminen maalaamisen keinoin
 • omien teosten sanallistaminen
 • nykymaalaustaide ja näyttelyvierailut

Valokuvaus ja kuvankäsittely (KU9)
KU9, Valokuvaus ja kuvankäsittely on kurssi, jolla syvennytään valokuvailmaisun ja kuvankäsittelyn mahdollisuuksiin taiteellisen työskentelyn välineenä ja todellisuuden tulkitsija. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventyy valokuvailmaisuun ja sen eri lajityyppeihin
 • tutustuu kuvan käsittelyyn ja muokkaukseen
 • tutustuu valokuvauksen historiaa ja nykypäivään
 • oppii tarkastelemaan ja analysoimaan valokuvia ja on tietoinen valokuvan erilaisista käyttötarkoituksista
 • oppii suunnittelemaan ja järjestelemään kuvaustilanteita
 • havainnoi, löytää ja kehittyy omassa ilmaisussaan
 • ymmärtää mitä tekijänoikeuksilla tarkoitetaan

Keskeiset sisällöt

 • digitaalinen valokuvaus ja kuvankäsittely
 • valokuva todellisuuden kuvaajana
 • valokuva ajatuksen ilmaisijana ja taiteen tekemisen välineenä
 • kuvan tulkinta ja kuva-analyysi
 • valokuvaportfolion laadinta
 • näyttelyvierailut

Video ja animaatio (KU10)
KU10, Video ja animaatio on kurssi, jolla tutustutaan elokuvakerrontaan, työskennellään liikkuvankuvan keinoja käyttäen ja tehden lyhytelokuvia, videotaidetta tai animaatiokokeiluja. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy elokuvakerrontaan
 • perehtyy käsikirjoituksen ja kuvakäsikirjoituksen laadintaan
 • syventyy lyhytelokuvan, videotaiteen tai animaatio tekoon
 • tutustuu liikkuvankuvan historiaan
 • kehittyy ryhmätyötaidoissa

Keskeiset sisällöt

 • ideasta elokuvaksi; teema, aihe, tarina ja käsikirjoituksen laadinta
 • kuvausjärjestelyt ja kuvausaikataulun laadinta
 • ryhmätyö ja vastuunjako
 • kuvaus, editointi, äänet
 • elokuva-analyysi, elokuvan historiaa ja lajityypit
 • tekijänoikeudet, avoimet sisällöt ja vapaasti käytettävät ääni-, musiikki- ja kuvapankit

Taidegrafiikka (KU11)
KU11, Taidegrafiikka on kurssi, jolla tutustutaan grafiikan painomenetelmiin ja tehdään kartonkigrafiikkaa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu taidegrafiikan eri menetelmiin (syväpaino, kohopaino, laakapaino) sekä tekniikoihin (kartonkigrafiikka, monotypia, puupiirros, linokaiverrus, metalligrafiikka, litografia, serigrafia jne.)
 • oppii suunnittelemaan, luonnostelemaa, työstämää ja vedostamaan
 • oppii hyödyntämään taidegrafiikan tekniikan ja materiaalien ominaisuuksia omassa ilmaisussaan

Keskeiset sisällöt

 • työskennellään myrkyttömillä grafiikan tekniikoilla kuten kartonkigrafiikan menetelmää käyttäen
 • painolaatan valmistua, kuvan piirtämien ja kaiverrus, vedostaminen, vedosten merkkaaminen sekä teosten viimeistely
 • taidegrafiikan historia ja nykyisyys

Arkkitehtuuri (KU12)
KU12, Arkkitehtuuri on kurssi, jolla keskitytään rakennustaiteen, tilasuunnittelun ja rakennetun ympäristön tarkasteluun. Kurssilla työskennellään rakentaen, piirtäen, valokuvaten ja sanallistaen. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja ja estetiikkaa
 • tiedostaa arkkitehtuurin merkityksen rakennetun ympäristön merkityksen luojan ja visuaalisen ilmeen rakentajana
 • oppii ymmärtämään arkkitehtuurin kieltä; sen historiaa ja nykypäivää
 • oppii tulkitsemaan arkkitehtuuripiirustuksia
 • kehittyy tilan ja tilasuhteiden hahmottamisessa
 • oppii tarkastelemaan ja analysoimaan rakennustaidetta ja sanallistamaan näkemäänsä

Keskeiset sisällöt

 • tilan käsite ja tilaa määrittelevät elementit
 • massoittelu ja rakennusten suhde toisiinsa ja ympäröivään tilaan, paikkaa, aikaan ja maisemaan
 • arkkitehtuuripiirustusten tulkinta; julkisivu- poikkileikkaus- ja pohjapiirroskuvat
 • otteita rakennustaiteen historiasta ja Helsingin merkittävät rakennukset

Kolmiulotteinen kuvailmaisu (KU13)
KU13, Kolmiulotteinen kuvailmaisu on kurssi, jolla suunnitellaan, muovaillaan, muotoillaan ja rakennetaan kolmiulotteisia veistoksia, esine- tai materiaalikoosteita sekä tutustutaan kuvanveiston historiaan ja nykypäivään. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventyy kolmiulotteiseen työskentelyyn
 • tutustuu kuvanveiston historiaan ja nykypäivään
 • hahmottaa kolmiulotteisia tilasuhteita ja ymmärtää volyymin käsitteen kolmiulotteisen työskentelyn yhteydessä
 • harjaantuu tavoitteelliseen työskentelyyn
 • oppii arvioimaan arvostamaan omia kuvallisia ratkaisujaan

Keskeiset sisällöt

 • materiaalikokeilut; savi, pahvi, kierrätysmateriaalit, romu, luonnonmateriaalit…
 • kolmiulotteinen muoto, ja volyymi
 • rakentelu, valinta, järjestys ja epäjärjestys
 • aiheen kehittely ja luonnostelu osana kuvallista prosessia
 • kuvanveiston historia, nykykuvanveisto ja kolmiulotteinen taide
 • näyttelyvierailut

Kuvataiteen projektityö (KU14)
KU14, Kuvataiteen projektityö on kurssi, jolla sisällöt rajautuvat projektikohtaisesti; ryhmän, yhteistyökumppanin, tapahtuman tai opiskelijan asettamien päämäärien ja tarpeiden mukaan. Kurssin voi suorittaa myös kuvataiteen lukiodiplomin valmentavana kurssina. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu projektiosaamisessa
 • harjaantuu portfoliotyöskentelyssä
 • harjaantuu tavoitteellisessa työskentelyssä
 • syventää itsenäisen työskentelyn taitoja

Keskeiset sisällöt

 • keskeiset sisällöt voidaan rajata projekti- tai opiskelijakohtaisesti.
 • voidaan suorittaa kuvataiteen lukiodiplomikurssille valmentavana kurssina
 • opiskelija voi halutessaan siirtyä suorittamaan kuvataiteen lukiodiplomintyönä aloittamaansa kurssia projektityökurssina. Tällöin opiskelija ei ole oikeutettu saamaan suorituksestaan kuvataiteen lukiodiplomia vaan valmistunut teos arvioidaan kuvataiteen projektityökurssina.
 • kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti, jolloin sen muoto koostuu teoksen ja portfolio muodostamasta kokonaisuudesta

Taidehistoria (KU15)
KU15, Taidehistorian kurssi on annettujen ohjeiden ja tehtävien mukaan suoritettava nettikurssi. Kurssin sisältöjä ovat: a) Suomen taidehistoria b) Yleinen taidehistoria. Kurssille ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kuvataiteen opettajaan ja kurssi suoritetaan opettajan kanssa sovitun jakson aikana. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaan kuvataiteen historian pääpiirteitä
 • ymmärtää kuvataiteen kulttuurisen merkityksen ja sen sisältöjen sekä ilmaisutapojen yhteyden eri aikoina vallinneisiin ihanteisiin ja aatteisiin
 • harjaantuu analysoimaan ja sanallistamaan kuvataidetta
 • harjaantuu itsenäiseen työskentelyyn, kirjallisen ja kuvallisen lähdemateriaalin käyttöön ja lähdekriittisyyteen

Keskeiset sisällöt

 • keskeistä sisältöä voidaan painottaa opiskelijan valinnan, joko: a) Suomen taidehistoria b) Yleinen taidehistoria sekä paikallisen näyttelytarjonnan mukaan
 • kuvataiteen tarkastelu, tulkinta ja kritiikki
 • kuvataide kulttuurisena viestinä ja ajankuvan
 • kuvataiteen merkitys yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle
 • näyttelyvierailut ja näyttelyanalyysit Helsingin näyttelytarjonnan mukaan

Kuvankäsittely (KU16)
KU16, Kuvankäsittely on kurssi, jolla syvennytään digitaaliseen kuvankäsittelyyn. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii kuvan todellisuutta ja osallistuu kuvalliseen vuorovaikutukseen
 • ymmärtää visuaalisuuden merkityksen erilaissa ympäristöissä
 • oivaltaa kuvan vaikuttavuuden, kertovuuden ja ilmaisullisuuden
 • ilmaisee itseään digitaalisen kuvantuottamisen keinoin
 • ymmärtää mitä tekijänoikeuksilla tarkoitetaan

Keskeiset sisällöt

 • kuvan todellisuus ja todellisuuden kuvat
 • kuvankäsittelytaidot ja kuvailmaisu
 • tekijänoikeudet, avoimet sisällöt ja ilmaiset kuvapankit
 • ajankohtaiset kuvat ja digitaalinen kuvaviestintä