Kalenteri

syyskuu 2020
ma ti ke to pe la su
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Katolinen uskonto, OPS2016 2017-06-01T10:55:04+03:00

LUKION KURSSIT JA OPPIAINEET – OPS2016 >>

KATOLINEN USKONTO

PAKOLLISET KURSSIT

Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UK1)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta
 • tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn ja niiden luonteeseen
 • ymmärtää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskinäiset suhteet historiassa ja nykypäivänä
 • tietää kristinuskonnon synnyn ja kehityksen keskeiset vaiheet
 • tuntee kolmen monoteistisen uskonnon keskeiset piirteet, niiden vaikutuksia toisiinsa sekä niiden merkityksen historiaa ja yhteiskuntaa muokkaavana tekijänä Euroopan alueella
 • tuntee katolisen kirkon Vatikaanin II kirkolliskokouksen jälkeen käymää dialogia juutalaisuuden ja islamin kanssa
 • osaa keskustella Lähi-idän ja Euroopan ajankohtaisista uskontoja koskevista kysymyksistä.

Keskeiset sisällöt

 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
 • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus
 • Lähi-idän monoteististen uskontojen synty, yhteiset juuret, kulttuuritausta ja yhteiset piirteet
 • kristillisen kirkon opin kehitys yhtenäiskirkon aikana, kirkon jakautuminen ja reformaatio tämän päivän näkökulmasta tarkasteltuna
 • pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
 • juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin vaikutuksen näkyminen Euroopassa eri aikoina
 • Vatikaanin II kirkolliskokouksen asennoituminen juutalaisuuteen, islamiin, muihin uskontoihin ja uskonnottomiin, ekumenia ja dialogi

Maailmanlaajuinen katolisuus (UK2)
Kurssin tavoitteena on että opiskelija

 • tuntee katolisen kirkon kehityksen ja historian päälinjat apostolisesta ajasta nykypäivään asti
 • tuntee katolista maailmankirkkoa eri maanosissa ja osakirkkojen suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin
 • tuntee reformaation ja katolisen reformin taustat ja seuraukset
 • tuntee Raamatun, tradition ja opetusviran välisen suhteen
 • tuntee dogmaattisten ja moraalisten totuuksien hierarkiaa
 • tuntee kirkon hengellisen elämän vaiheita luostareista, sääntökunnista ja maallikkoliikkeistä
 • tuntee kirkon opetusta ihmisestä ja hahmottaa erilaisia yhteiskunnassa esiintyviä moraalisia ja sosiaalisia virtauksia.

Keskeiset sisällöt

 • ensimmäiset kristilliset yhteisöt ja Paavalin lähetystyö
 • kirkon opetuksen muodostuminen ja ensimmäiset kirkolliskokoukset
 • lännen yhtenäiskulttuurin ilmeneminen eri taiteiden aloilla
 • kirkon jakautumisen idän ja lännen kirkoiksi
 • reformaatio ja katolinen reformi, Tridentin kirkolliskokous
 • renessanssin aika ja katolisen kirkon laajeneminen maailman kirkoksi
 • Vatikaanin II kirkolliskokous ja sen jälkeinen aika
 • nykypäivän katolisuus eri puolilla maailmaa, kirkon ja paikallisten kulttuurien vuorovaikutus
 • Raamatun rakenne ja sisältö, Vanhaa ja Uusi testamentti
 • Raamatun, tradition ja opetusviran vuorovaikutus kirkon opetuksessa, depositum fidei
 • dogmien, katolisen ihmiskäsityksen ja moraaliopetuksen sidonnaisuus
 • katolisen kirkon yhteiskunta- ja moraaliopetus

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UK3)
Kurssin tavoite on että opiskelija

 • perehtyy uskontoon ihmisyyden osa-alueena
 • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä suuria uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
 • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja niille tyypillisiä piirteitä
 • tunnistaa uskonnon ja magian välisen eron
 • kehittää valmiuksiaan toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä
 • hahmottaa yleiskuvan kristillispohjaisista ja muista uususkonnoista.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnonmäärittely, uskonnottomuus
 • hindulaisuuden monimuotoisuus, maailmankuva ja elämäntapa sekä vaikutuksia Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
 • Intian nykypäivän uskontotilanne jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
 • buddhalaisuuden opetukset, elämäntapa, suuntaukset ja vaikutuksia Aasian kulttuureihin ja yhteiskuntiin
 • Kiinan vanha kansanusko, kungfutselaisuus ja taolaisuus ja näiden vaikutuksia kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
 • Kiinan nykypäivän uskontotilanne
 • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
 • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
 • luonnonuskontojen ja voodoon keskeiset piirteet
 • magia ja usko Vanhassa testamentissa ja kirkon opetuksessa
 • uususkontojen läsnäolo suomalaisessa yhteiskunnassa
 • Vatikaanin II kirkolliskokouksen ohjeet dialogiin ja ekumeniaan

Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UK4)
Kurssin tavoitteena on että opiskelija

 • tuntee kristillisten kirkkojen vaiheita Suomessa
 • tuntee suomalaisen uskonnollisuuden monimuotoisuuden
 • perehtyy suomalaiseen uskonnollisuuden nykytilaan
 • tuntee haasteet maailmankirkkoon kuuluvana vähemmistökirkon jäsenenä Suomessa
 • tunnistaa kirkon toiminnan ihmisen arjen tukena.

Keskeiset sisällöt

 • kristinuskon tulo Suomeen, katolinen Suomi
 • katolisuus ihmisten arjessa keskiajalla ja tänään
 • puhdasoppisuuden aika Suomessa
 • suomalaisen yhteiskunnan avautuminen erilaisille uskonnollisille liikkeille 1800-luvun alun jälkeen
 • kirkkojen ja eri uskontojen näkyminen ja vaikuttaminen yhteiskunnassa
 • positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus
 • ihmisoikeudet ja uskonto

Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UK5)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa uskonnon ja tieteen sekä uskonnon ja eri taiteen alojen suhdetta
 • tunnistaa uskonnon ja tieteen välinen näennäisristiriita
 • osaa havainnoida taidetta uskonnossa ja uskontoa taiteessa
 • tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan taiteessa
 • tutustuu uskonnollisten teemojen näkymiseen ja kuulumiseen eri taiteiden ja populaarikulttuurin alueilla
 • tutustuu uskontoon liittyvien teemojen käsittelyyn populaarikulttuurissa.

Keskeiset sisällöt

 • ihmisen pyrkimys totuuteen, kauneuteen, hyvyyteen ja täydellisyyteen
 • uskonnon ja tieteen suhde
 • huomioidaan uskonnollisia elementtejä taiteessa, musiikissa ja liturgiassa
 • yleisimmät uskonnolliset symbolit maalaus-, kuvanveisto- ja rakennustaiteessa
 • uskontojen lukutaidon osaamisen välttämättömyys populaarikulttuurin tulkinnassa
 • populaarikulttuurissa esiintyvät uskonnollisiin teemoihin liittyvä pinnallisuus, tietämättömyys ja tahalliset väärinkäsitykset

Uskonnot ja media (UK6)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu mediassa esiintyviin ajankohtaisiin teemoihin, jotka kytkeytyvät uskontoon
 • osaa analysoida uskonnollisten aiheiden käsittelyä mediassa sekä uskonnon ja median välisiä suhteita
 • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
 • perehtyy median välittämään kuvan katolisuudesta ja muista uskonnoista kansallisesti ja kansainvälisesti
 • osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnollinen media ja uskontojen erilaiset ilmenemismuodot medioissa
 • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa
 • uskontojen mediajulkisuus
 • mediajulkisuuden myönteiset ja kielteiset vaikutukset mielipiteiden muokkaajina
 • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi