Kalenteri

syyskuu 2020
ma ti ke to pe la su
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Islam, OPS2016 2017-06-01T10:55:28+03:00

LUKION KURSSIT JA OPPIAINEET – OPS2016 >>

ISLAM

PAKOLLISET KURSSIT

Uskonto ilmiönä – islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon jäljillä (UI1)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta sekä näiden ilmiöiden sisäistä monimuotoisuutta
 • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä
 • tuntee islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon yhteisiä juuria, niiden keskeisiä piirteitä sekä vaikutusta yhteiskuntaan länsimaisessa kulttuurissa
 • osaa keskustella rakentavasti islamiin, kristinuskoon ja juutalaisuuteen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Keskeiset sisällöt

 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
 • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus
 • islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon synty, niiden yhteiset piirteet dialogin näkökulmasta sekä ajankohtaiset kohtaamiseen liittyvät kysymykset
 • islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon opillisia rakenteita, sisäisestä monimuotoisuudesta sekä yhteiskunnallisesta merkityksestä
 • islamin ja muslimien suhde juutalaisiin ja kristittyihin eri aikakausina
 • islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon pyhät kirjat ja tulkintojen moninaisuus sekä elämäntapa ja suhde yhteiskuntaan länsimaissa

Maailmanlaajuinen islam (UI2)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää islamin merkityksen yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin näkökulmasta
 • ymmärtää vähemmistö- ja enemmistöaseman vaikutuksia uskonnolliseen tulkintaan
 • tuntee islamin opillisia käsitteitä
 • perehtyy islamin eri suuntauksiin, niiden syntyyn ja sisäiseen monimuotoisuuteen liittyviin kysymyksiin eri puolilla maailmaa
 • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista islamiin liittyvää keskustelua

Keskeiset sisällöt

 • islamin opillinen perusta sekä shiialaisuuden ja sunnalaisuuden synty, erityispiirteet ja vaikutukset yhteiskuntiin eri puolilla maailmaa
 • islamin sisäinen monimuotoisuus
 • islamin asema ja kulttuurivaikutukset eri maanosissa
 • ajankohtaisia islamiin liittyviä kysymyksiä, poliittisen islamin vaikutus ja erilaisten islamilaisten liikkeiden pääpiirteet nykyaikana
 • uskontodialogi rauhaa rakentamassa
 • ihmisoikeusetiikka ja uskonnonvapaus eri yhteiskunnissa
 • erilaiset yhteiskunnalliset ratkaisut ja suhtautuminen muslimivähemmistöön länsimaissa

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UI3)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa ja islamilaisissa maissa
 • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet
 • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin
 • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Keskeiset sisällöt

 • hindulainen maailmankuva, elämäntapa sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
 • Intian nykypäivän uskonnollinen tilanne
 • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
 • buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin
 • Kiinan vanhan kansanuskon, taolaisuuden ja kungfutselaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
 • Kiinan nykypäivän uskontotilanne
 • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutus yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
 • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
 • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys
 • Intian ja Kaukoidän uskontojen asema ja vaikutus länsimaissa
 • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UI4)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen moniarvoisessa nyky-yhteiskunnassa
 • ymmärtää omat vaikutusmahdollisuutensa ja kehittää valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena
 • osaa analysoida islamilaisten yhdyskuntien vaikutusta suomalaisen yhteiskunnan ja muslimiyhteisön näkökulmasta
 • tuntee uskonnon vaikutuksen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
 • osaa analysoida uskonnonvapauteen sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua
 • kehittää valmiuksia toimia osana uskontojen ja katsomusten välistä dialogia.

Keskeiset sisällöt

 • Suomen uskonnollinen kenttä, uskonnollisuus Suomessa ja sekularisaatio
 • positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus
 • uskonto ja uskonnolliset yhteisöt Suomessa: suhde yhteiskuntaan ja lainsäädäntöön sekä yhdenvertaisuus ja syrjintään liittyvät kysymykset
 • uskonnon merkitys ja näkyvyys yhteiskunnassa, politiikassa, työelämässä ja taloudessa
 • islamilaiset liikkeet Suomessa sekä islamilaiset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina
 • islamin monimuotoisuus yksilön, perheen ja yhteisön näkökulmasta
 • islamilainen tapakulttuuri ja sen muovautuminen Suomessa
 • muiden uskonnollisten yhteisöjen tapakulttuuri ja uskonnottomuus, uskonnoton tapakulttuuri sekä uskontokritiikki
 • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa

Uskonto tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UI5)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä ajankohtaista tutkimusta
 • hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta: uskonnollisen taiteen merkitys uskonnoille ja uskontojen merkitys taiteen kehityksessä
 • perehtyy islamilaiseen taiteeseen ja sen uskonnollisiin lähtökohtiin sekä uskonnon vaikutukseen länsimaiseen taiteeseen
 • tutustuu uskonnollisen symboliikan näkyvyyteen taiteessa ja uskonnollisten teemojen käsittelyyn populaarikulttuurissa
 • tuntee islamilaisen tieteen historiaa
 • tuntee uskonnon vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä.

Keskeiset sisällöt

 • islamilaisen taiteen ja arkkitehtuurin perusteita
 • uskonnolliset teemat, symboliikka ja myytit eri taidemuodoissa sekä populaarikulttuurissa
 • islamin merkitys eri tieteenalojen kukoistukselle historiassa ja niiden vaikutus Eurooppaan
 • islamin vaikutus nykytaiteeseen
 • uskonnolliset kertomukset ja opilliset tulkinnat länsimaisessa kulttuurissa sekä niiden näkyvyys populaarikulttuurissa
 • uskonnollisten myyttien, symbolien ja teemojen näkyminen eri taidemuodoissa

Uskonnot ja media (UI6)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa
 • osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita
 • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
 • osaa vertailla länsimaisen ja islamilaisen median islam-kuvaa
 • osaa analysoida sananvapauden eri merkityksiä uskonnollisissa yhteisöissä.

Keskeiset sisällöt

 • islam länsimaisessa mediassa ja islamilaisessa mediassa
 • media ja uskonnonvapaus
 • uskonnollisten yhteisöjen tapa käyttää mediaa
 • median tapa käsitellä erilaisia uskonnollispohjaisia ilmiöitä, kuten uskontoihin liittyvät asenteet ja mielikuvat, konfliktit, rauhan rakentaminen sekä uskontokritiikki mediassa
 • uskontotutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä uutisoinnin analysointiin
 • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi
 • naisen asema ja siihen liittyvät kysymykset mediassa